Årsrapport

Forbilde for bærekraftig byutvikling

Det er bredden på miljøsatsingen som er Bjørvikas varemerke. Satsingen omfatter alle bygninger og fysisk infrastruktur som parker, plasser, sjøpromenader og veier. Ambisjonen er at bydelen som helhet skal fremstå som et europeisk foregangsområde for bærekraftig byutvikling. Utbyggingen skjer med utgangspunkt i et felles overordnet miljøprogram for Bjørvika. Programmet har ambisiøse miljømål for 13 tema, herunder energi, klimagassutslipp, knutepunktutvikling og materialer.

Noen viktige grep har lagt grunnlaget for utviklingen av et bymiljø i Bjørvika. Senketunnelen har fjernet brorparten av bilene. Oppryddingsprosjektet Ren Oslofjord har sørget for ren sjøbunn og avløpstunellen Midgardsormen fjerner forurensende utslipp til Akerselva som før sto i veien for bading og sjøliv. Befolkningen har igjen fått tilgang til sjøen gjennom bygging av sjøbad, sammenhengende promenade langs sjøfronten, allmenninger og parker.

Å utvikle Bjørvika til Norges mest attraktive bydel handler om langt mer enn «bare» å bygge bygg. Det handler like mye om å gjøre dette til en bydel for alle.

Bærekraftig byutvikling er en forutsetning for Bjørvika-utbyggingen og det arbeides systematisk og kontinuerlig for å lykkes med det.

• Entydige miljøkrav blir fastsatt i konkurranseprogrammer for arkitektkonkurranser og i kontrakter med prosjekterende og entreprenører.
• Egne miljøoppfølgingsplaner blir etablert for hvert enkelt prosjekt fra skissestadiet til overlevering.
• Miljøsertifiseringen BREEAM blir tilstrebet.
• 50 % av byggene har grønne tak.
• Bjørvika er kollektivtrafikkbasert.
• Rikelig med sykkeltraséer og sykkelparkering
• Klimagassregnskap utarbeides for alle bygg. Regnskapet omfatter transport til og fra bygget gjennom byggets levetid, energibruk gjennom byggets levetid og utslipp fra produksjon av materialene som inngår i bygget.
• Miljøriktig materialbruk er en del av utbyggernes profil. Det er gjennomgående valgt resirkulerbare og klimavennlige materialer med lang levetid i bygningene.
• Utbyggerne arbeider systematisk med å minimere energibruken i alle bygg. Alle byggene som nå er under oppføring bygges som passivhus eller lavenergihus.
• Hvert år blir det utarbeidet en årsrapport for miljø som oppsummerer miljøresultatene for alle utbyggere. Rapporten favner alle pågående byggeprosjekter.

Hav Eiendom utarbeider en egen bærekraftstrategi for selskapet.

Bjørvika Infrastruktur vil i løpet av 2019 på nytt gjennomgå det overordnede miljøprogrammet, og sette nye og mer ambisiøse bærekraftsmål for den gjenstående utbyggingen. Hav Eiendom skal være en ansvarlig og bærekraftig eiendomsutvikler. Som forvalter og eier er vi bevisst vår rolle og vårt samfunnsoppdrag. Hav Eiendom skal integrere ansvarlig forretningspraksis, klima og bærekraft i eiendomsutvikling, forvaltning og eierskapsutøvelse. Dette gjør vi både for å redusere risiko, men også for å skape en bærekraftig fjordby og verdier for byen, havnen og samfunnet. I 2018 startet Hav Eiendom arbeidet med å utarbeide en egen bærekraftstrategi for selskapet. Arbeidet har FNs bærekraftsmål som ledetråd for virksomhetens bærekraftige verdiskaping og ansvarlighet overfor miljø, økonomi og sosiale forhold.

Første utgave av bærekraftstrategien vil bli ferdigstilt våren 2019. Selskapet vil stille tilsvarende krav overfor samarbeidspartnere og leverandører.

GRØNN: Bjørvika er basert på kollektivtrafikk.

Hva leter du etter?