Årsrapport

Fra trafikkmaskin og avstengt havn til åpen bydel ved sjøen

Hav Eiendom har spilt og spiller en avgjørende rolle i transformasjonen av Bjørvika som skal være ferdigstilt om 10–15 år. Oppdraget er å bidra til å skape levende byrom og et helhetlig tilbud til Oslos befolkning.

Et av de mest sentrale byplanmessige grepene for oppnå dette er de syv allmenningene og den sammenhengende havnepromenaden. Allmenningene strekker seg som åpne forbindelser fra dagens byområder, gjennom det nye byutviklingsområdet og ned til fjorden og havnepromenaden. De sikrer god kontakt med eksisterende og bakenforliggende bystruktur. Noen av allmenningene tilrettelegges for høy aktivitet, servering, næring og handel. Andre er ment for rekreasjon, sport, lek, stille stunder og naturopplevelser. I løpet av et par år vil denne hovedstrukturen bli tydelig lesbar: Nordre del av Akerselvallmenningen og Stasjonsallmenningen er ferdig, og resten ferdigstilles i takt med bebyggelsen rundt. I Loallmenningen er Losæter etablert som et sted der kunst og urbant landbruk møtes. Operaallmenningen skal være ferdig samtidig med Deichmanske bibliotek i 2020, og her blir det også et vannspeil sommerstid som blir til skøytebane vinterstid. Bispekilen blir en viktig forbindelse mellom Middelalderparken og fjorden, og på hver side av allmenningens havnebasseng blir det etablert kaikanter, beregnet for opphold og bevegelse. Utbyggingen av Festningsallmenningen i vest og Kongsbakken i øst starter de nærmeste årene.

Havnepromenaden kobler attraktive begivenheter, destinasjoner og funksjoner på langs av Bjørvika, og vil når de ca. 3 kilometerne er ferdig utbygd, være pulsåren i området. Fjorden er unik og viktig for hele Oslo, derfor blir allmenningene og havnepromenaden en integrert del av hele byens offentlige rom.

AKTIVITET: Langs sjøen er det tilrettelagt for høy aktivitet, men også for rekreasjon og stille stunder.

AKTIVITET: Langs sjøen er det tilrettelagt for høy aktivitet, men også for rekreasjon og stille stunder.

ÅPEN BYDEL: Bjørvika er nå på god vei til å bli et sted å gå, sykle, bade, arbeide og bo.

Bakgrunnen for etablering

Stortingets vedtak i 1999 om et nytt operabygg i Bjørvika, Oslo bystyres Fjordbyvedtak i 2000 og Stortingsmelding 28 (2001–2002) «Om utvikling av Bjørvika», er bakgrunn for at Hav Eiendom ble etablert i 2003.

Fjordbyvedtaket innebar å frigjøre arealer ut mot sjøen og bruke dem til byutvikling med bolig, rekreasjon og næring på en slik måte at byen ble åpnet mot fjorden. En stor del av arealene som da ble benyttet til havnevirksomhet ville dermed bli utviklet til andre formål og havnevirksomheten måtte flyttes. For å kunne finansiere Oslo Havn KFs utvikling og modernisering av havnen, ble Hav Eiendom etablert som ordinær grunneier med kommersiell innretning.

Hva leter du etter?