Årsrapport

Klar for nye oppgaver

Dette omfatter blant annet tomtene for Munchmuseet, Deichmanske bibliotek, Sørenga, Munch brygge og Vannkunsten, et boligprosjekt i Bispevika.

En ny eierstrategi vedtatt av Oslo Havn i januar 2018, åpner for å kunne eie en mindre del av boligutviklingsprosjekter, noe som ikke var mulig før dette vedtaket. Siden selskapet har store områder igjen å utvikle, har den nye eierstrategien stor betydning for det videre arbeidet i Bjørvika.

A1-A3 Festningsallmenningen har en utnyttelse på maksimalt 3.300 m2 BRA. Området nærmest fjorden disponeres av Oslo Havn KF for det midlertidige kunstprosjektet SALT. Andre deler av allmenningen er utleid til Forsvaret og til parkering for trafikksentralen til Statens Vegvesen.

I forbindelse med at brannstasjonen i Regjeringskvartalet må rives og erstattes med nybygg, gjennomførte Hav Eiendom våren 2018 en mulighetsstudie med lokalisering av en brannstasjon for Oslo sentrum på A2. Den ble presentert for Oslo kommune i mai 2018. Pr. desember 2018 har kommunen ikke konkludert i saken om lokalisering av brannstasjon.

A4 Fiskebrygga ligger mellom Kvadraturen og havna, og forslag til ny regulering har et areal på ca. 23 000 m2. Både bolig og næring framgår i gjeldende regulering og omfang av bolig i den nye reguleringsplanen har tatt lang tid å avklare. Reguleringsarbeidet for tomten har derfor pågått i flere år. Hav Eiendoms ambisjon er å realisere prosjektet i egenregi.

Illustrasjon av Fiskebrygga.

A5 Sadelmakerhullet har en flott beliggenhet ved siden av Havnelageret i sjøkanten foran Børsbygningen. Tomten har et utviklingspotensial på 10 500 m2 og et bygg her vil skape den bymessige avslutningen av denne del av Kvadraturen.

A11 Sukkerbiten blir stedet for et fotografihus i Oslo. I mai 2018 inngikk Hav Eiendom en intensjonsavtale med Fotografihuset AS om å etablere et fotografihus på sjøsiden av Operaen og Munchmuseet. Ambisjonen er å skape en arena for fotografi i Oslo som skal vise frem bredden, dybden og mangfoldet ved foto som visuelt utrykk og kunst.

Oslo Havn og Hav Eiendom har som oppdrag å sørge for at Bjørvika blir et attraktivt sted for alle mennesker i Oslo uavhengig av alder, interesser og bakgrunn. Fotografi er en formidlingsform som de aller fleste benytter i dag og Hav Eiendom har tro på at Fotografihuset kan skape en folkelig, pulserende og inspirerende møteplass på Sukkerbiten. Avtalen innebærer at partene skal arbeide for at Hav Eiendom bygger og leier ut til Fotografihuset basert på en langsiktig leieavtale.

Fotografihuset har allerede startet samarbeidet med omkringliggende kulturinstitusjoner og næringsaktører, men også miljøer i bydel Gamle Oslo. Blant annet samarbeider Fotografihuset med Gamlebyen skole om fotografiprosjekter for femteklassinger.

Dersom alt går etter planen, åpnes dørene i et bygg på rundt 4.500 m2 i 2023 for en ny verdensarena for fotografi i Oslo.

Havnepromenaden kobler begivenheter, destinasjoner og funksjoner på langs av Bjørvika.

A10 Bjørvikautstikkeren og A11 Sukkerbiten er områder som ligger mellom operabygget og på Sukkerbiten. Til sammen er A10 og A11 på rundt 20 mål. På utstikkeren vil det bli etablert en stor park og badeanlegg med en nærmere 100 meter lang sandstrand tilrettelagt for både barn og voksne. Her ligger det allerede flytende badstue, og det er plass til flere. Også kaianleggene rundt både badeområdet og Sukkerbiten blir tilgjengelige for publikum.

Utforming av Fotografihuset vil bli fastlagt gjennom en åpen internasjonal arkitektkonkurranse vår/sommer 2019. Konkurransen gjennomføres i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund, og vinner vil bli kåret i løpet av høsten 2019.

På Sukkerbiten blir det rikelig med friområder for publikum rundt Fotografihuset. Det legges til rette for at Fotografihuset gjennomfører midlertidige aktiviteter for publikum så snart området er tilgjengelig. Foreløpig benyttes områdene til rigg for blant annet bygging av Munchmuseet.

I forbindelse med Oslo som miljøhovedstad i 2019, vil det bli etablert et informasjonssenter/verksted i en konteiner knyttet til plast-problematikken og marin forsøpling på dette området. Konteineren er utviklet av Snøhetta for å teste ut hvordan man kan skape verdi av marint plastavfall.

B8a Clemenskvartalet er i hovedsak regulert til boligformål. Hav Eiendom eier en minoritetsandel (27,67 %) i prosjektet. Resten eies av Oslo S Utvikling (OSU), som står for prosjektutvikling og utbygging av rundt 24.000 m2. OSU startet våren 2018 utvikling/prosjektering av feltet. Grunnarbeider og arkeologiske undersøkelser starter våren 2019.

C6 har et utviklingspotensial på rundt 50 000 m2. Bane Nor eier eiendommen i dag, men Hav Eiendom og Oslo S Utvikling har sammen kjøpsrett på den. Eierbrøken vil etter et slikt erverv vil ligge på ca. 50 % for hver av partene. Eiendommen benyttes foreløpig i sin helhet til riggområde for bygging av Follobanen, og kan først utvikles etter at jernbaneprosjektet avsluttes i 2021/22.

FOTOGRAFIHUSET: Her kommer en verdensarena for fotografi i tillegg til en stor park.

FOTOGRAFIHUSET: Her kommer en verdensarena for fotografi i tillegg til en stor park.

FOLKEFEST: Konsert på Sukkerbiten under Oslo Fjordfest 2015.

D2 Skoletomten og D5 Lohavn ligger mellom de to østlige allmenningene Kongsbakken og Loallmenningen. Oslo kommune har opsjon på å kjøpe D2 til skoleformål mens D5 er hovedsakelig en næringstomt. På D5-tomten utreder kommunen et vakuumanlegg for avfallshåndtering, mens det på D2 skal reises en skole med 2 paralleller i barneskolen og 4 paralleller i ungdomsskolen i tillegg til en flerbrukshall. Regulert kapasitet for de to feltene vil bli rundt henholdsvis 13 000 m² og 17 000 m² BRA. Felt D2 er 100 % eid av Hav Eiendom mens D5 er eid av Hav Eiendom med en minoritetsandel (27,67 %) og Oslo S Utvikling (72,33 %).

I havneområdet nedenfor D2 Skoletomta, innerst i Lohavn, er det opparbeidet en liten midlertidig park og etablert flytebrygger. Dette området leier selskapet ut til Ung Oslo, som bruker det til ulike aktiviteter for barn og unge.

D6-D14 Grønlikaia ligger mellom Sørenga i nord, Ekebergskrenten i øst, Kongshavn i sør og Oslofjorden i vest. Området har Bjørvikas største gjenstående utviklingspotensial og utgjør i størrelsesorden det dobbelte av Sørengautstikkeren. Her skal opptil 200 000 m2 utvikles – mesteparten boliger.

Den såkalte «Buffersonen» er en forlengelse av Grønlikaia mot sør, og ender i Alnaelvas utløp, skilt fra havneområdet i Kongshavn. Området er stort (25–30 dekar) og vil kunne bli et fantastisk friområde med aktiviteter både til lands og til vanns for byens befolkning.

Hva leter du etter?