Foto: Jon Ivar Søhus

Konkurransegrunnlag for prekvalifisering til parallelloppdrag Grønlikaia

Bli med i den videre planleggingen av Grønlikaia

Grønlikaia er det siste store byutviklingsområdet som planlegges i Bjørvika. Området er det utfylte kaiområdet som ligger inn mot Ekebergskråningen, Mosseveien og Østfoldbanen. I sør grenser området mot Sydhavna og i nord mot veianleggene utenfor Ekebergtunnelen.

Hav Eiendom utarbeider nå i samarbeid med Oslo Havn en detaljreguleringsplan for Grønlikaia inklusive delområdet kalt Buffersonen, som ligger mellom havneområdet Sydhavna og byutviklingsområdet. Hav Eiendom eier og utvikler byutviklingsområdet mens Oslo Havn eier og utvikler Buffersonen og Kongshavn Nord. Oslo Havn vil bidra inn i programmering og evaluering av egne områder og ellers delta i milepelene angitt i tidsplanen nedenfor.

Målt som byggevolum utgjør Grønlikaia nesten en fjerdedel av byutviklingen i Bjørvika. Gjeldende områderegulering tilsvarer boliger for rundt 3 000 beboere og 3 000 arbeidsplasser. Utforming av bebyggelse og byromsstruktur foreslås endret basert på kunnskap om befolkningens bruk av Fjordbyen samt ønsker om en mer variert arkitektur. Helt sentralt står flytting av Havnepromenaden ut til sjøfronten også i boligområdene.

Beliggenheten som en kaiflate mot fjorden med Ekebergskråningen i ryggen gir forutsetninger for et unikt og attraktivt byområde, samtidig som vei- og jernbaneanlegg i bakkant gir utfordringer.

Medvirkningsprosessen
I forbindelse med planleggingen av Grønlikaia arrangerte Hav Eiendom en omfattende medvirkningsprosess for å undersøke hvordan de offentlige rommene kan utnyttes til det beste for allmennheten. Arbeidet var spesielt motivert av ønsket om å få i tale grupper som vanligvis ikke har sterke stemmer i byutviklingssammenheng. Den første delen av medvirkningsprosessen er oppsummert i rapporten «10 anbefalinger for Grønlikaia» som inngår i grunnlaget for videre arbeid.

DEiG og FutureBuilt
For å kunne belyse bærekraft på en helhetlig måte, ser Hav Eiendom til prinsippene bak Kate Raworths «Doughnut Economics» og en guide for bærekraftig planlegging av byer kalt «Creating City Portraits». Selskapets bærekraftsarbeid for Grønlikaia kaller vi «DEiG» (Doughnut Economics i Grønlikaia). Ambisjonene ved DEiG er både konkret planlegging av bærekraft i Grønlikaia og utvikling av metode for bærekraftig planlegging i prosjekt- og byutviklingsskala. Metodeutviklingen utføres i samarbeid med FutureBuilt og Grønn Bygganalyse med støtte fra ENOVA. Dette utviklingsarbeidet pågår kontinuerlig, og deler av arbeidet vil innarbeides i oppdragsprogrammet. Samtidig vil parallelloppdragene kunne gi nyttige innspill til DEiG.

Videre har Hav Eiendom etablert et samarbeid med FutureBuilt om reguleringsprosessen for Grønlikaia. Målet er på sikt å utvikle området som et FutureBuilt-prosjekt.

Invitasjon

Hav Eiendom og Oslo Havn inviterer konsulenter/konsulentteam til videreutvikling av fem delområder som til sammen dekker hele det foreslåtte utbyggingsområdet Grønlikaia.

Hav Eiendom er et heleid datterselskap av Oslo Havn KF. Vi skal tilrettelegge for en god og helhetlig byutvikling i Bjørvika, samtidig som vi skal skaffe inntekter til modernisering av Oslo Havn. Som del av utbyggingen i Bjørvika vil Hav Eiendom også betale ca. 2,2 milliarder kroner for å utvikle alle de offentlig tilgjengelige allmenninger, parker, badeplasser og Havnepromenaden i Bjørvika.

Det vil bli avholdt separate parallelloppdrag for hvert av de fem delområdene. De fem delområdene er definert i innsendt planinitiativ for planen og beskrives nærmere nedenfor.

Det vil bli gjennomført parallelloppdrag for hvert delområde med to eller tre deltakere for hvert delområde. Parallelloppdragene planlegges slik at en konsulent/konsulentteam vil få tildelt ett delområde. Oppdragsgiverne vil koordinere oppdragene for de ulike delområdene, blant annet gjennom et planlagt midtveisseminar.

Hav Eiendom har sammen med Oslo Havn valgt å benytte prekvalifisering for å finne fram til kompetente deltakere.

Søknadsfrist for deltakelse i parallelloppdragene er fredag 11. mars. kl. 1500.

Oversikt over oppdragsområdet med de fem delområdene slik det framstår i dag.

Oppdragsgivernes formål med parallelloppdragene

Planinitiativet utviklet i samarbeid med Rodeo arkitekter (planarkitekt for reguleringen) er nå behandlet av planmyndighetene gjennom et såkalt oppstartsmøte, og dialogprosessen er igangsatt. Målet er å sende inn et komplett planforslag medio 2023. Plan- og bygningsetaten har til oppstartsmøtet i den såkalte område- og prosessavklaringen presentert sitt eget anbefalingskart som på en del områder avviker fra forslagsstillers planinitiativ.

Parallelloppdraget vil være et viktig verktøy for Hav Eiendom for å videreutvikle og foredle planinitiativet til et illustrert grunnlag for det innsendte planforslaget. I tillegg vil oppdragene utgjøre en kvalitetssikring av foreliggende planinitiativ der deltakerne vil kunne fremme alternative og justerte konsepter innenfor de grensene programmet for parallelloppdraget setter. Oppdragene vil også være en test av den foreliggende oppdelingen av planområdet i fem delområder med ulik karakter og funksjon. Endelig vil elementer som er gjennomgående for flere delområder, f.eks. indre og ytre havnepromenade, få et nytt tilfang av ideer til utforming som også kan benyttes i andre delområder.

Etter evalueringen er det oppdragsgivers intensjon at i alle fall ett team innenfor hvert delområde vil få i oppdrag å videreutvikle sitt forslag fram til underlag for innsendt plan. Evalueringsrapportens merknader og forslag til bearbeiding vil bli det viktigste premisset for dette etterarbeidet. Også videre utredninger innenfor ulike deltema som dekker planområdet som helhet kan bli aktuelt.

Delområder og viktige temaer

 

De fem delområdene slik de er oppdelt og illustrert i innsendt planinitiativ. I tillegg er Kongshavn nord markert, og den stiplede linjen viser avgrensning av parallelloppdragets delområde Buffersonen + Kongshavn nord.

De fem delområdene som vil være gjenstand for parallelloppdrag er:

Verket
Dette er det nordligste delområdet hvor avstanden til sentrum og kollektivknutepunktet kortest. Av denne årsak er næringsbebyggelsen konsentrert her. Delfeltet vil også være påvirket av luftforurensning fra nærliggende hovedveisystem. Et mindre boliginnslag er likevel aktuelt.

Verket vender mot Loallmenningen og nordre del av Havnepromenaden som vil gi grunnlag for mye av den utadrettede virksomheten i feltet.

Volumanslag i planinitiativet er 60 000 m² BRA som gir tomteutnyttelse på rundt 530%-BRA

For dette delområdet kan det være aktuelt å fordele deltakerne i parallelloppdraget på to ulike programvarianter, med og uten et høyere hus som illustrert i planinitiativet.

Lohavn
Dette delområdet foreslås med boliger som dominerende formål. Også i Lohavn kan hensynet til luftkvalitet og støy gi føringer for utforming av feltet. Den indre Havnepromenaden som ligger langs dagens kaikant, vil delvis skjære gjennom bebyggelsen.

Volumanslag i planinitiativet er 39 000 m² BRA som gir tomteutnyttelse på rundt 200%-BRA

Grønlikilen
Grønlikilen utgjør det sentrale punktet i Grønlikaia-utbyggingen. Her foreslås at områdereguleringens bukt blir videreført for å gi området en spesiell karakter og intimitet. I området vil det også bli lagt til rette for et anløpspunkt for rutebåt. I planinitiativet er ønsket om et offentlig byrom foreslått løst blant annet i form av en (flytende?) øy, men byrommene kan organiseres på andre måter.

Områdets egenskaper som lokalt sentrum betyr tilrettelegging for mange publikumsrettede funksjoner, men også her er målet å skape et dominerende boliginnslag. Luftutfordringer fra bl.a. de to tunnelpåhuggene til riksveianlegget under Østfoldbanen forutsetter spesiell omtanke om utforming av bebyggelsen i bakkant av området.

Volumanslag i planinitiativet er 26 000 m² BRA som gir tomteutnyttelse på rundt 190%-BRA

Munkehagen
Området innebærer både bygging på land og på vann og er det største delområdet i planen med mulighet for stor variasjon i utforming og uttrykk i bebyggelsen. Den ytre Havnepromenaden ligger med utsikt over både byen og øylandskapet. Den indre Havnepromenaden vil her utgjøre et sentralt, men skjermet byrom, men det er også potensial for et hierarki av mindre byrom. Mot sør vil punktet hvor Havnepromenaden møter Buffersonen utgjøre et spesielt attraktivt område.

Også i Munkehagen forutsettes boliger å være hovedformålet. I tillegg skal det planlegges for en 8-avdelings barnehage.

Volumanslag i planinitiativet er 74 000 m² BRA som gir tomteutnyttelse på rundt 170%-BRA

Buffersonen og Kongshavn nord
Hovedformålet med den regulerte Buffersonen er at området skal være en avstandssone mellom by og havn. Oslo by har en nullutslippsvisjon, samtidig som det forventes stor vekst i regionen. Transport på sjø kan mer enn halvere klimagassutslippene fra transport. Kongshavn er den siste arealreserven Oslo Havn har til å videreutvikle godshavna for byen. Buffersonen vil ha en dempende virkning av havneaktiviteten på Kongshavn mot bebyggelsen på Grønlikaia. Samtidig gir Buffersonen gode muligheter for opplevelser og naturrestaurering sentralt i Oslo.

Alnaelva har sitt utløp mellom Buffersonen og Kongshavn. I området kan det tilrettelegges for naturrestaurering både over og under vann. Buffersonen bør derfor ha naturlige overganger til både blå og grønne områder som kan etableres langs havnepromenaden nordover inn mot byen. I den nordlige delen av Buffersonen som vender mot Grønlikaia kan det på land inviteres til aktivitet og urbant friluftsliv. Den sørlige delen som vender mot havna, skal være en tydelig buffer. I dag bruker fugl Alnaelvas utløp som beiteområder, og østre del av Bleikøya er et fuglereservat. Medvirkningsprosessen har medført et stort tilfang av forslag til bruk av blant annet Buffersonen, men hovedsporet i Buffersonen vil være et område der friluftsliv og naturrestaurering på land og i sjø står sentralt.

Det er i planinitiativet avsatt et bygningsvolum på rundt 8 000 m² BRA tenkt for allmennyttige formål med sikte på å styrke brukspotensialet for friområdet. Innhold og program for dette byggevolumet er ennå ikke bestemt, men rammene vil bli diskutert videre fram til programlanseringen, bl.a. hvordan volumet kan fungere som en støybeskyttelse mot bakenforliggende trafikkårer. I Buffersonen inngår også gjenoppsetting av et gammelt trehus fra tidligere bebyggelse i Kongshavn.

Kongshavn nord er regulert til havneformål anlegg for ny energi i Sydhavnaplanen (2009). I dette parallelloppdraget vil vi belyse muligheten for etablering av en beredskapshavn for Oslo Brann og Redning (OBRE), Politiet, Bymiljøetaten (BYM), Tolletaten mv, kombinert med Oslo Havns (HAV) egen administrasjon og egne fartøy. Bygningsmassen vil inkludere verkstedfasiliteter og kontorer. Det skal etableres kaiplasser for anslagsvis 20 mindre fartøy, samt 3-5 større fartøy. Videre må det vurderes om det er plass til byens flytende snøsmelteanlegg.

Det skal i Kongshavn nord avsettes et bygningsvolum på rundt 10 000 m2 BRA. Bygningsvolumet skal bidra til god støyskjerming mot byutviklingsområdet i nord, men ikke minst supplere behovet i beredskapshavnen. Det åpnes opp for at bygningsvolumet kan deles opp i flere mindre bygg med ulik funksjon. Bygg(ene) kan kombineres med grønne takflater som gir økt biologisk mangfold. Også i Kongshavn nord åpnes det opp for naturrestaurering av den innerste delen på land inn mot Alnaelvas utløp. Områdene på land lenger fra elveutløpet må imidlertid prioriteres til behovene for byens beredskapsetater, eller fartøy som benyttes i BYM eller HAVs drift.

Viktige tema for delområdene som helhet
Følgende punkter vil være blant de viktigste temaer for oppdragene:

 • Bolig-, bo- og nabolagskvaliteter
 • Attraktive og fleksible næringsbygg
 • Gjennomførbarhet, byggetrinn, utvikling over tid
 • Lokalklima, luftkvalitet og støy
 • Felles havnepromenade, byrom og utearealer, overganger, grad av offentlighet
 • Rekreasjonsverdier, tilgjengelighet til fjorden, møte sjø og land

I tillegg er det viktig at oppdragene ivaretar følgende temaer på en helhetlig måte:

 • Sosial bærekraft
 • Økologisk bærekraft, f.eks. natur-restaurering over og under vann (spesielt i Buffersonen), reduserte klimagassutslipp og sirkulære løsninger

Kompetanse vi etterspør

Vi forutsetter at følgende kompetanse er aktuelt for delområdene:

 • Arkitekt/urbanismekompetanse
 • Landskapsarkitektkompetanse
 • Kompetanse innen sosial og økologisk bærekraft (klima, energi, mobilitet, naturmangfold, sirkulære løsninger mm.)

Søkere må selv sette sammen team med kompetanse tilpasset delområdene som teamene søker på. Kompetanse vil bli vurdert ulikt fra delområde til delområde ut fra områdenes hovedformål og karakter. Grovt sagt kan man si at delområdene omfatter ett næringsområde, to boligområder, ett boligområde med lokalsenter og et landskapelig friområde.

Krav til innsendt søknad om deltakelse

Søknaden skal ha følgende disposisjon

1. Hvilket/hvilke delområder man søker på. Søker man på flere delområder vil komiteen som velger ut deltakerne beslutte hvilket delområde som eventuelt er mest relevant.

2. Kompetanse i teamet (tilbudt personell avsatt til oppdraget inkl. evt. underkonsulenter)

3. Oppdragsforståelse (kort presentasjon av tilbyders forståelse av oppdaget)

4. Presentasjon av inntil tre relevante referanseprosjekter

Vi ber om at materialet samles i ett dokument, uten vedlegg. Det kan ev. legges inn henvisninger/lenker til hjemmeside eller annen dokumentasjon, men oppdragsgiver kan ikke garantere at slike henvisninger vil bli lest.

Dokumentet skal være på maks 6 A4-sider.

Skatt/MVA-attester o.l. kreves ikke som vedlegg til søknaden, men det forutsettes at slike dokumenter kan framlegges ved evt. avtaleinngåelse.

Opplegg for parallelloppdragene

TIDSPLAN

Signering oppdragskontrakt:
Uke 13 (28. mars–1. april 2022)

Oppstartsseminar med befaring:
21. april 2022

Midtveisseminar m. konseptpresentasjoner:
Uke 24 (13.-17. juni)

Skriftlige tilbakemeldinger:
24. juni 2022

Leveringsfrist for parallelloppdraget:
16. september 2022 innen kl. 1500

Presentasjonsseminar:
Uke 38 (19.-23. september)

Utstillingsåpning:
Uke 38

Antatt ferdigstilt evaluering:
Uke 45 (7.-11. november)

Språk:
Norsk vil være hovedspråket i program og ulike seminarer. Dansk og svensk språk i innlevert materiale vil bli akseptert.

Honorarer:
400 000 NOK + mva. Dersom seminarene kan gjennomføres fysisk, vil oppdragsgiver dekke dokumenterte reiseutgifter for deltakere som har lenger enn én times reisevei (på landjorden) til Oslo. Av hensyn til gjennomføring forbeholder oppdragsgiver seg retten til å begrense deltakelse i seminarene til to deltakere pr konsulent/konsulentteam. Det tas forbehold om smittesituasjonen når det gjelder hvordan seminarene skal gjennomføres. Kopiutgifter o.l. vil bli dekket etter regning.

Antall deltakere i hvert av parallelloppdragene:
Antallet vil begrenses til to eller tre deltaker-team for hvert av de fem oppdragene. Antallet vil bli vurdert utfra hvilke søknader som innkommer for de fem delområdene, sammensetning av konsulentenes kompetanseprofil mv.

Åpenhet/anonymisering:
Oppdragsgiver har som intensjon at det skal være full åpenhet rundt oppdragene. Dette betyr f.eks. at framleggelsen av foreslåtte konsepter i midtveisseminaret vil overværes av øvrige konsulenter/konsulentteam.

Alternative forslag:
Framleggelse av alternative konsepter vil bli akseptert til midtveisseminaret, men alternative forslag ved endelig innlevering må først avklares med oppdragsgiver.

Hensikten med midtveisseminaret:
Hovedhensikten med midtveisseminaret er å skape en dialog rundt de konseptene deltakerne til da har utviklet. Videre vil grensesnittene mellom delområdene kunne vurderes, og uheldige utslag av at man ikke har full kontroll på naboområdets utforming, elimineres. Det vil etter midtveisseminaret bli gitt en skriftlig tilbakemelding til deltakerne fra oppdragsgiverne.

Krav til innlevert materiale
Krav til innlevert materiale vil bli nærmere beskrevet i programmet, men det kan forventes at det skal utarbeides situasjonsplan, snitt og oppriss, arealtabell, prinsipielle planløsninger som dokumenterer gjennomførbarhet, konseptuelle løsninger for bærekraftstrategier med beskrivelser og forklarende diagrammer, samt en enkel, generisk, digital 3D-modell som skal kunne inngå i en fellesmodell. Det vil ikke bli stilt krav om å utarbeide en fysisk modell i denne fasen.

Hvem evaluerer parallelloppdraget?
Det vil bli nedsatt et bredt evalueringsutvalg med representanter for Hav Eiendom, Oslo Havn og eksterne deltakere. Gruppen vil ha anledning til å dele seg på de ulike delområdene. Utvalget vil kunne innhente synspunkter fra eksterne parter, f.eks. planmyndighetene, og innhente konsulentuttalelser for spesielle tema. Innstillingen fra evalueringsgruppen vil danne grunnlag for oppdragsgivers beslutning om hvordan innleverte forslag skal påvirke videre utvikling av delområdene. Denne beslutningen vil bli tatt av henholdsvis Hav Eiendom for de fire delområdene i byutviklingsområdet og Oslo Havn for Buffersonen.

Relevant dokumentasjon for prekvalifiseringen

For parallelloppdraget vil det opprettes et nettsted eller prosjekthotell der alle relevante vedlegg vil bli gjort tilgjengelig. Foreløpig henviser vi til Plan- og bygningsetatens saksinnsyn sak nr. 202009402:

Planinitiativet, Her er beskrivelsen og illustrasjonsheftet mest relevant:
Beskrivelse
Illustrasjonshefte

Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring til oppstartsmøtet:
Les her

Redegjørelse for FutureBuilt-kriterier:
Les her

Medvirkningsprosessen til nå er oppsummert i et dokument som finnes her:
Les her

Vi gjør oppmerksom på at vi som en forberedelse til programutarbeidelsen for tiden gjennomfører noen videre mulighetsstudier for enkelte tema og delområder. Dette gjelder f.eks. boliginnslag i Verket og utforming av Grønlikilen.

Søknad og evaluering av deltakelse

Søknader sendes elektronisk til post@haveiendom.no

Søknadsmailen skal ha tittelen «Søknad parallelloppdrag Grønlikaia»

Søknadsfrist for deltakelse i parallelloppdragene er fredag 11. mars kl. 15.00

Eventuelle spørsmål om parallelloppdraget kan rettes skriftlig til plansjef Amund Schweder på mailadresse amund.schweder@haveiendom.no innen torsdag 3. mars.

Evaluering av søknadene og beslutning om hvem som får delta vil bli foretatt av en komite med Hav Eiendom og Oslo Havn.

Rodeo arkitekter er avskåret fra å søke prekvalifisering.

Evalueringskriteriene vil være de samme som er oppgitt under krav til disposisjon for søknaden ovenfor (punkt 2-4).

1. Kompetanse i teamet (tilbudt personell avsatt til oppdraget inkl. ev. underkonsulenter). Vektes 50%.

2. Oppdragsforståelse (kort presentasjon av tilbyders forståelse av oppdaget). Vektes 25%

3. Presentasjon av inntil tre relevante referanseprosjekter. Vektes 25%.

Illustrasjon fra planinitiativet

Spørsmål og svar

 • Kan ett og samme firma delta i flere team?

  Ja, ett og samme firma kan delta i flere delområder som deltaker i forskjellige team. I utgangspunktet ønsker vi imidlertid ikke at samme firma skal være teamleder i flere enn ett team i parallelloppdraget.

 • Kan ett og samme team sende separate søknader til ulike delområder?

  Ja, men vi anbefaler at samme søknad sendes for de tre boligdominerte områdene Lohavn, Grønlikien og Munkehagen, og separate søknader for henholdsvis Verket og Buffersonen.

 • Vil det bli mulighet for videre engasjement etter parallelloppdragene, og hva venter de som eventuelt blir valgt ut til å bidra videre?

  Parallelloppdraget er begrenset til kun den perioden som er beskrevet i invitasjonen. Men det er mulig, og i utgangspunktet oppdragsgivers intensjon, at enkelte team eller leverandører blir invitert til å være med videre i planutviklingen fram mot innlevering av planforslaget. Det er også mulig at deltakere i parallelloppdraget kan bli engasjert i etterfølgende prosjektering etter godkjent regulering. Men det vil ikke være noen garantier for deltakelse utover parallelloppdraget.

 • Har noen delområder større sannsynlighet for videre oppdrag etter endt parallelloppdrag og etter innsendt plan?

  Det er for tidlig å si om mulighetene for videre engasjement vil variere mellom delområdene.

 • Hvordan vil referanseprosjekter evalueres med tanke på ferdiggrad?

  Både realiserte og ikke-realiserte prosjekter kan være interessante som referanser. Vi har ikke bestemt at referanseprosjekter skal evalueres forskjellig med tanke på ferdiggrad. Hovedpoenget med referansene vil være kvalitet og relevans for denne oppgaven.

 • Er det begrensning på antall tilbudt nøkkelpersonell?

  Nei, det er ingen begrensninger på antall tilbudt nøkkelpersonell.

 • Er det mulig å legge ved materiale, som klassiske fulle CV-er, i søknaden?

  Nei, maks totalt antall sider i søknaden er 6 A4-sider, og det er ikke mulig å legge ved materiale. Søker disponerer sidene som de selv ønsker. CV-er må da vurderes forkortet.

 • Ønsker dere en mini-CV per ressurs, eller en fremstilling av teamet og kompetanse tilknyttet til tilbudte roller?

  Det er opp til søkerne hvordan kompetanse i temaet presenteres i søknaden.

 • Er det planlagt brukermedvirkning og deltakelse i workshops under parallelloppdraget?

  Det er planlagt oppstartsseminar, midtveisseminar og sluttseminar, som beskrevet i invitasjonen. I midtveisseminaret vil oppdragsgiverne gi tilbakemeldinger til deltakerteamenes prosjekter, og vil kunne komme med føringer for videre arbeid. Det er ikke lagt opp til annen brukermedvirkning eller workshops.

 • Er det problematisk om enkelte personer i teamet ikke snakker skandinaviske språk?

  Norsk vil være hovedspråket i program og ulike seminarer. Dansk og svensk språk i innlevert materiale vil bli akseptert. Så lenge deltakelse i seminarer og innlevert materiale er ivaretatt med hensyn til språk, vil det ikke telle negativt om noen i teamet ikke snakker skandinaviske språk.

 • Kan ett og samme firma delta i flere team innenfor samme delområde?

  Nei, vi ønsker ikke at samme firma deltar i flere team innenfor ett delområde. Se for øvrig svar til spørsmål 1.

 • Er det anledning til å legge en forside og en side med innholdsfortegnelse til søknaden, i tillegg til de 6 A4-sidene?

  Ja, det er ok med en ekstra side til forside og en til innholdsfortegnelse, slik at det totalt blir 8 sider. Men selve innholdet i søknaden skal være på maks 6 sider, og det er kun dette som blir vurdert.

 • Vil søknader/team som inneholder firmaer som også er representert i andre søknader/team innenfor samme delområde bli diskvalifisert i prekvalifiseringen?

  Nei, vi vil ikke diskvalifisere slike søknader i prekvalifiseringen. Men i parallelloppdraget ønsker vi at deltakerteamene innenfor samme delområde har en unik sammensetning av leverandører, uten overlapp. Altså at samme firma ikke deltar i flere team innenfor samme delområde, jamfør svar til spørsmål 11. Se også svar til spørsmål 1.

Hva leter du etter?