Bjørvika skole: Bjørvika Skole (D2) Illustrasjon: L2 Arkitekter og Asplan Viak (LARK)

PROSJEKT

Skoletomten D2

Skole mellom allmenningene

Undervisningsbygg, Hav Eiendom og Bjørvika Infrastruktur samarbeider om forslag til detaljreguleringsplan for feltet D2. Skoletomten, D2, ligger mellom de to østlige allmenningene Kongsbakken og Loallmenningen.

Feltet D2, er 100% eid av Hav Eiendom. Oslo kommune planlegger å kjøpe tomten til skoleformål med to barneskoleparalleller og fire ungdomsskoleparalleller i tillegg til en flerbrukshall. Totalt vil skolen ha kapasitet til 840 elever.

Foreslått regulert kapasitet for D2 er cirka 13 000 m².

Kommunens forslag til reguleringsplan for skolen gir behov for en større skoletomt, noe som medfører en justering av den planlagte traseen for Rostockgata gjennom området.

Plansaken for skolen ligger til behandling i Plan- og bygningsmyndighetene.

Hva leter du etter?