Varslingskanal

Hva er varsling?

Varsling er å gi beskjed om ulovlige eller andre kritikkverdige forhold i virksomheten uten å benytte ordinære rapporteringskanaler. Eksempler på slike forhold kan være:

-Mistanke om økonomiske misligheter (herunder tyveri, korrupsjon, bedrageri, underslag, regnskapslovbrudd eller dokumentforfalskning)

-Mistanke om andre ulovlige forhold

-Trakassering eller mobbing, diskriminering eller rasisme

-Andre brudd på HMS-regler (helse, miljø og sikkerhet)

-Handlinger som bryter med HAV Eiendoms verdigrunnlag

 

Hvordan varsle i varslingskanalen?

Det er tre mulige måter å varsle på:

1. Fyll ut varslingsskjema som ligger her:
Norsk versjon
English version

2. Send e-post til varslingskanalen:
no_varsling.haveiendom@pwc.com

3. Send brev til PwC:
PricewaterhouseCoopers,
Att. Marianne S. Pilgaard,
Postboks 748 Sentrum,
N-0106 Oslo.

Det er den enkelte som avgjør om varslingskanalen skal benyttes og hva det skal varsles om. Varsler trenger ikke å legge frem bevis for en hendelse i varselet. Varsler må derimot være så tydelig som mulig på hvilke faktiske forhold som har funnet sted. Varsler bør i varselet minimum oppgi følgende:

-Tid (tidsperiode) og sted for hendelsen.

-Spesifikke opplysninger om hva forholdet gjelder og hva varsleren bygger disse opplysningene på.

-Eventuelle personer som varsleren vet eller tror har kunnskap om forholdet.

Den som varsler kan velge å være anonym. Imidlertid vil det være lettere å gå videre med varselet hvis varsler opplyser om sin identitet. Varsler kan også velge å være anonym overfor HAV Eiendom, men avdekke sin identitet til PwC. Alle som varsler om mulige bekymringer eller kritikkverdige forhold skal kunne gjøre dette uten frykt for represalier.

 

Hvordan følges varslene opp?

Alle varsler som rapporteres på varslingskanalen mottas på vegne av HAV Eiendom av en uavhengig tredjepart, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS (PwC). PwC er dedikert til å opprettholde en høy etisk standard og vil håndtere alle varslinger konfidensielt.

Når PwC mottar et varsel, vil PwC sende en kvittering til varsler som bekreftelse på at varselet er mottatt. Alle hendelser rapportert til PwC gjennom varslingskanalen skal motta et saksnummer for identifikasjon og referanse.

Prosessen inkluderer også en vurdering av hvordan varsler kan ivaretas på best mulig måte. Varslinger om mulige kritikkverdige og/eller ulovlige forhold er opplysninger av sensitiv karakter som krever særskilt fokus på personvernhensyn og behov for konfidensialitet.

I et oppsummerende notat oppsummerer PwC sine vurderinger, råd og forslag til tiltak, hvis aktuelt, som skal tjene som HAV Eiendoms beslutningsgrunnlag for videre oppfølging av varselet. Hvis hendelsen vurderes å ikke være brudd på lover eller regler eller stride mot HAV Eiendoms verdier, skal HAV Eiendom avslutte saken og begrunne dette.

 

 

Hva leter du etter?