Grønlikaia blir en ny fjordbydel, med høy bokvalitet og storslagne omgivelser. Her har man solen til den går ned. Illustrasjon: Rodeo arkitekter

Aktuelt

Det viktige samfunnsoppdraget

Vi må også å sørge for at virksomheten går med et overskudd, stort nok til at Oslo Havn kan videreutvikles og moderniseres, forklarer Kjell Kalland.

Hav Eiendom ble stiftet i 2003 for å utvikle Oslo Havns eiendommer i Bjørvika, som frem til da hadde vært benyttet til havnevirksomhet. Nå skulle Oslos befolking få tilbake sjøfronten og tilgang til en ren fjord. For å få det til, måtte Oslo Havn flytte havnevirksomheten bort fra Bjørvika.

Viktig for at Oslo kommune skal nå klimamålene

Allerede i dag vil transport av gods med skip istedenfor med lastebil, mer enn halvere klimagassutslippene. Økt sjøtransport på bekostning av lastebiltransport er derfor et klimapolitisk mål.

Frem til 2030 skal Oslo Havn øke passasjertallene med 40 prosent og mengden med gods som fraktes sjøveien skal økes med 50 prosent. I tillegg skal utslippene knyttet til havnevirksomhet og ferdsel på fjorden være tilnærmet utslippsfri. Dette er viktige bidrag for at Oslo kommune skal nå sitt ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. For at kommunen som helhet skal lykkes, kreves det nye og moderne havner som kan håndtere både kraftig vekst og klimanøytral drift. Dette koster mye penger.

– Dette er villet politikk og målsettinger som de aller fleste stiller seg bak. Men for at Oslos skattebetalere skal slippe denne regningen, finansieres havneutviklingen med inntekter fra transportørene i havnen og vår virksomhet i Hav Eiendom. Hele overskuddet vårt går uavkortet til Oslo Havn, og siden 2003 har vi gitt Oslo Havn mer enn 900 millioner kroner i utbytte, forklarer Kjell Kalland.

– Så mens Oslo Havns oppgave er å utvikle moderne og klimaeffektiv havnevirksomhet, er vår oppgave å omforme de gamle havneområdene til en vakker og bærekraftig fjordby som tilrettelegger for gode liv for menneskene, naturen på land og i vann, samt for virksomhetene og for besøkende. Fjordbyen skal være god og spennende å leve i, sier Kjell Kalland.

Et kinderegg

– Jeg pleier å si at Hav Eiendoms virksomhet er et skikkelig kinderegg for bærekraftig samfunnsplanlegging. I det legger jeg at vi bidrar til at varetransport til og fra Østlandsområdet kan skje med sterkt reduserte klimagassutslipp, at vi legger til rette for arbeidsplasser og boliger nært sentrale kollektivknutepunkt, noe som reduserer klimagassutslipp knyttet til arbeidsreiser og sist, men ikke minst at vi tilrettelegger store deler av Oslos sjøfront som rekreasjonsområder for befolkningen. Det er virkelig et privilegium å få jobbe med dette, fastslår Kalland.

Å flytte store deler av havnevirksomheten ut av sentrum, fører til mye mindre godstrafikk gjennom sentrumsområdene. Det gir vesentlig lavere miljøutslipp. Illustrasjon: Bispevika- LDA, Oslo S Utvikling, Leonard design architects

En vakker og levende fjordby med sandstrender og parker

– Bjørvika dekker et gigantisk område på totalt 700 mål og vi står nå midt inne i transformasjonen fra containerhavn til levende fjordby, forklarer Kalland.

Når alt er ferdig vil hele 40 prosent av dette være parker, allmenninger og havnepromenade, deriblant fem flotte badeanlegg og flere kilometer med havnepromenade. Etter hvert som flere av prosjektene nå ferdigstilles og støvet fra byggeplassene legger seg, trer disse flotte områdene frem i all sin prakt – en etter en.

– Stasjonsallmenningen med flotte lekestativer og vannspill, åpnet nå i vår og har allerede blitt et populært samlingssted for store og små. Neste sommer vil også den nye sandstranden på Bjørvikautstikkeren utenfor Operaen stå ferdig, forteller Kalland.

Og det blir behov for god plass, for når bydelen står ferdig vil den romme 5000 boliger og 20 000 arbeidsplasser.

For å nå FNs klimamål må mer godstransport flyttes fra bil til båt. 1 containerskip erstatter 800 containere, 400 semitrailere og 10 km med kø.

 

Eierstrukturen i Bjørvika

– I tillegg til at vi utvikler Oslo Havns eiendommer, er vi også største eier av Bjørvika Utvikling, forteller Kalland.

Hav Eiendom eier 66 prosent av Bjørvika Utvikling sammen med Oslo S Utvikling, som eier 34 prosent.

Bjørvika Utviklings datterselskap, Bjørvika Infrastruktur, er ansvarlig for utvikling av gater, parker, allmenninger og havnepromenader i Bjørvika. Etter hvert som disse områdene er ferdig utviklet, overføres de til kommunen, som da overtar driften av dem.

De neste store utviklingsområdene

Grønlikaia blir trolig det største utviklingsområdet i Bjørvika og skal først og fremst romme boliger tilrettelagt for barnefamilier.

Her kan du lese mer om planene for Grønlikaia.

 

Visste du at Oslo er i ferd med å få en av verdens lengste havnepromenader? Den vil strekke seg fra innerst i Frognerkilen i vest til enden av Grønlikaia i sør, og er hele 9 km lang.

Hva leter du etter?