Grønne byrom og arbeidsplasser foran Børsen

Bystyret i Oslo har vedtatt gjennom reguleringsplan at tomten foran børsen skal fylles med arbeidsplasser, byliv og park. Hav Eiendom følger opp bystyrets vedtak, og har startet planleggingen av bygg og et stort friområde på området. Vi anbefaler også å rive gjerdet som omgir Børshagen og gi dette grøntområdet tilbake til byens befolkning. Børshagen var Oslos første offentlig anlagte park i 1819, men er i dag stengt for publikum mesteparten av tiden.

Hav Eiendom besitter verdifulle tomter i Bjørvika. Alt overskudd fra utvikling av disse tomtene føres direkte over til Oslo Havn, til nå 1,2 milliarder kroner. Disse pengene har bidratt til å muliggjøre elektrifisering av havna, bygging av Trettenparken og Bekkelagsbadet, men ikke minst flytting av havnevirksomhet ut av sentrum til Sydhavna. Når Bjørvika er ferdig utbygget vil Hav Eiendom også ha brukt 2,2 milliarder kroner på uteområder som Sørengabadet, Operastranda, Stasjonsallmenningen, Havnepromenaden, og de syv offentlige allmenningene i Bjørvika.

Hav Eiendom samler derfor ikke opp midler til utbytte til private – alt overskudd pløyes direkte tilbake til kommunen ved å sørge for klimavennlig sjøtransport og gode by- og uterom for befolkningen.

Hvis det ikke kan bygges arbeidsplasser på området, mister Hav Eiendom muligheten til å gi ca. en milliard i utbytte til modernisering av Oslo Havn, kommunen må bruke skattepenger på opparbeidelse av parken på tomten, og Hav Eiendom har færre midler til å opparbeide andre publikumsarealer i Bjørvika.

Næringsbygg på denne tomten gir dessuten rom for arbeidsplasser tett på Norges største kollektivknutepunkt Oslo S. Arbeidsplassene gir viktige inntekter til kommunen og derigjennom velferd til befolkningen, men også klimavennlige kollektivreiser for til og fra arbeid.

Gratis folkepark og næringsbygg

De siste dagene har vi kunnet lese i Aftenposten om Fred Olsen forslag til japansk hage foran Børsen. Det som ikke kommer like godt frem er at Hav Eiendom planlegger å anlegge en nesten like stor park, som vi ønsker å fylle med raust og inkluderende byliv.

Det har heller ikke kommet frem at bystyret tidligere har sagt nei til at hele området skal brukes til park. I 2003 foreslo Snøhetta at hele området ble park, men at det til gjengjeld ble bygget kontorbygg på det som i dag er Anne-Cath. Vestlys plass foran Deichmanske hovedbibliotek og Østbanehallen.

Tomten som er til diskusjon, ligger like ved Oslo Børs. Hav Eiendom mener at vår tomt må sees i sammenheng med parken rundt Oslo Børs. Hav Eiendom anbefaler å rive ned gjerdet som omgir børsen slik at byens befolkning kan ta området tilbake.

De eksisterende bygningene som omkranser tomten er verneverdige, men også lukkede og innadvendte. Det vil si at ingen av de eksisterende bygg innbyr til eller bidrar til byliv. På tre sider av tomten er det betydelig trafikk, ikke minst av busser. Mangel på byliv var årsaken til at gjerdet rundt Børshagen i sin tid ble satt opp. Den gang for å hindre rusmisbrukere å okkupere hagen. Hav Eiendom er av den oppfatning at økt byliv i området vil gjøre gjerdet overflødig. Uansett mener vi at byens grønne lunger er for verdifulle til å privatiseres, og Børshagen må derfor åpnes for folk 24/7.

Samlet er vår tomt og Børshagen 10.700 kvadratmeter. Børshagen utgjør ca. 3.700 m2 av dette. I Hav Eiendom foreslår vi å etablere et sammenhengende park- og friområde på 8.300 kvadratmeter på de to tomtene. Dette er på størrelse med Vaterlandsparken og Rudolf Nilsens plass. Snøhetta og Fred Olsen har foreslått at alt blir park, noe som innebærer et samlet parkområde på 10.700 kvadratmeter.

Begge forslag inneholder betydelige park- og friområder, men det er kun forslaget til Hav Eiendom som er finansiert og som samtidig gir store økonomiske tilskudd til utvikling av andre deler av Bjørvika og sjøfronten ellers i Oslo.

Det regulerte næringsbygget på tomten har et fotavtrykk på om lag 2400 kvadratmeter. Fred Olsen-alternativet må finansieres av kommunekassen, men viktigst er at forslaget også koster byen 1 milliard kroner i tapte inntekter til Oslo Havn. En slik sum tilsvarer en kostnad på over 400.000 kroner for hver kvadratmeter ekstra park og vil utvilsomt gå inn i historien som norgeshistoriens dyreste.

Raust og inkluderende byliv for alle

De mest vellykkede byrommene er de som kombinerer det grønne med spennende aktiviteter som gjør at folk trekkes til området. På godt norsk kaller vi dette for «liv og røre» og innebærer et mangfold av muligheter for de ulike menneskene som bor i byen vår. Hav Eiendom har tidligere etablert Stasjonsallmenningen, som er på ca. 5.500 m2.

Foran børsen tar vi sikte på tilsvarende utadrettede funksjoner i bygningen, men med en betydelig større andel grønne uterom. Vi ønsker med andre ord ikke å bygge en japansk park for noen få, men en møteplass for de mange og hvor mangfoldet av Oslo sine innbyggere vil kjenne seg hjemme og ønske å ta i bruk. Hav Eiendom vil etablere «byromsvegger» og førsteetasjer som bidrar til å aktivisere byrommet og sikrer at parkområdet oppleves som trygt. Den videre planlegging må vektlegge hensynet til folk, sammenbinding av Kvadraturen og den nye byen i Bjørvika, men også de historiske nabobygg og Operaen.

Folkelige og populære møteplasser i Bjørvika

Vi hører ofte at det er lite arealer satt av til byrom og parker i Bjørvika. Dette er en myte. I utviklingen av fjordbyen i Bjørvika er det satt av store arealer til park, havnepromenade, badestrender og allmenninger. Faktisk er nesten halvparten av arealet i Bjørvika satt av til dette. Operastranda, Stasjonsallmenningen, Sørenga og havnepromenaden er bare noen eksempler på folkelige og populære møteplasser som vi står bak og som vi har overlevert til byen. Når Follobaneprosjektet er ferdig, vil også Middelalderparken på 85.000 – 90.000 m2 bli ferdigstilt. I forbindelse med Hav Eiendom sitt reguleringsarbeid for Grønlikaia, foreslår vi i tillegg å etablere en ny park på 20.000 – 25.000 kvadratmeter. Denne lokaliseres helt syd i Grønlikaia, ved Alnas utløp.

Fred Olsen-konsernet

Det er Fred Olsen som denne gang står bak initiativet til Snøhetta. Fred Olsen eier ett av nabobyggene til området foran børsen. Vi finner det beklagelig at selskapet forsøker å omgjøre de demokratiske prosessene som ledet til Fjordbyvedtaket i 2000 og reguleringsplanen for Bjørvika i 2003. Konsekvensen av en omregulering av området til kun å være park, innebærer at det blir vanskeligere å oppnå intensjonen i bystyrets vedtak om Fjordbyen. Dvs at havnearealer i sentrum fraflyttes til fordel for byutvikling, mens Oslo Havn KF investerer i Sydhavna for å tilrettelegge for klimavennlig transport.