Legger til rette for godt byliv foran Børsen

Hav Eiendom har sendt et nytt planforslag for utviklingen av tomten foran Børsen til Plan- og bygningsetaten. En grundig prosess har gjort planene bedre, og nå ligger alt til rette for en god transformasjon og yrende liv på Sadelmakerbryggen.

Området foran Børsen er i dag en tom og øde plass. Nå ligger alt til rette for å endre det. Siden våren 2021 har Hav Eiendom, Grape Architects, landskapsarkitektene i Studio Oslo og Byantropologene jobbet sammen for å finne gode løsninger for utviklingen av A5, tomten foran Oslo Børs. Her er det i dag oppstillingsplasser for busser i forbindelse med «buss for tog», men siden 2003 har det vært vedtatt at området skal utvikles. Samarbeidsprosessen resulterte i et planinitiativ som Hav Eiendom sendte til Plan- og bygningsetaten (PBE) i april 2022.

Se video: Vi presenterer Sadelmakerbryggen

Lyttet til innspill fra PBE og byantikvaren

Samme høst kom Plan- og bygningsetaten (PBE) med tilbakemeldinger på de innsendte planene. Disse slo fast at store deler av forslaget var godt og i tråd med Oslo kommunes mål for utviklingen av området. Samtidig påpekte PBE at det nye plangrepet som ble lansert av Hav Eiendom i 2021 ikke var i tråd med vedtaket fra 2003.  Der Hav Eiendom gikk inn for å samle bygningsstrukturen på én side av tomten, opprettholdt PBE og Byantikvaren ønsket om en løsning med to bygninger – en på hver sin side av tomten.

Hav Eiendom og Grape Architects har lyttet til innspillene, og laget et revidert forslag. Det nye og forbedrede forslaget er nå sendt til PBE. 

– Med innspillene fra PBE har planene for utviklingen av A5 blitt enda bedre. Nå ser vi frem til å komme videre i prosessen, og fortsette arbeidet med å forvandle denne kjedelige parkeringsplassen til en skikkelig perle, til glede for hele byen, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

——————

Fakta

Tomt A5 – Sadelmakerbryggen

  • Tomt foran Børsparken, eid av Hav Eiendom.
  • Prosjektet kalles Sadelmakerbryggen.
  • Sammen med utviklingen av Fiskebrygga, er prosjektet en del av arbeidet for å revitalisere Bjørvikas vestside.
  • Tomten brukes i dag som oppstillingsplass for busser.

——————

GODT BYLIV: Arbeidsplasser like ved Oslo S og aktivitet på bakkeplan vil skape aktivitet på Sadelmakerbryggen. Illustrasjon: Grape Architects/SOLA/Vivid vision

Publikumsattraksjon for hele Oslo

Med utviklingen av Sadelmakerbryggen, som er navnet på prosjektet, ønsker Hav Eiendom å transformere og aktivere en tilnærmet ubrukt del av byen. Der det i dag er parkeringsplass for busser, skal Hav Eiendom utvikle to næringsbygg med aktive førsteetasjer, serveringstilbud og butikker. I resten av byggene blir det moderne, sentrumsnære og klimavennlige kontorplasser. Alt bare et steinkast fra Oslo S og Jernbanetorget. Mellom og rundt de to byggene, skal det opparbeides store parkarealer og byrom til glede for små og store beboere i byen og tilreisende.

– Sadelmakerbryggen er en viktig del av Hav Eiendoms plan for å revitalisere hele vestsiden av Bjørvika. Derfor har det vært særlig å gjennomføre en grundig prosess for å sikre at befolkningens behov og ønsker blir godt ivaretatt samtidig som vi har lyttet til faglige innspill fra kommunens egne etater. -Vårt forslag styrker og ivaretar målsettingene om å skape godt byliv med spennende tilbud i byggenes førsteetasjer og et større og gratis tilgjengelig grøntområde hvor folk kan samles. Og best av alt; det hele kan fullfinansieres av Hav Eiendom gjennom leieinntektene fra næringslokalene, dermed mener vi at byen får i både pose og sekk, sier Kalland.

Bare noen meter unna A5-tomten, skal Hav Eiendom snart starte byggingen av Fiskebrygga, som også har aktive og publikumsrettede førsteetasjer, og som står sentralt i byreparasjonen.

Sammen vil Sadelmakerbryggen og Fiskebrygga sørge for at Kvadraturen og Bjørvika kobles sammen, slik at flere kan ta begge områdene i bruk. I dag har området ikke mye aktivitet på gateplan, men med næringsvirksomhet og inkluderende førsteetasjer, vil området snart fremstå som ett av byens mest attraktive både for folk og næringsvirksomheter. Erfaringene fra all annen utbygging i Bjørvika er nemling at den unike beliggenheten i sjøkanten vil fungere som et trekkplaster også for Bjørvika sin vestside.

Hav Eiendom, som ble kåret til årets byuvikler i fjor, har god erfaring med å bygge og tilrettelegge for aktivitet og byliv i nye områder. Kalland trekker frem samarbeidet med kulturscenen Salt, som er en av Hav Eiendoms mest kreative leietagere, ligger rett i nærheten av Sadelmakerbryggen og Fiskebrygga, som et godt eksempel på forvandling Hav Eiendom har tilrettelagt for.  

– Byen trenger møteplasser, grøntområder, utadrettede bygg, arbeidsplasser og fortetting langs de viktigste knutepunktene.  Vi mener at Sadelmakerbryggen gir et godt svar på alle disse utfordringene. Samtidig som byen får et nytt friområde helt gratis, så vil inntektene fra eiendommen bli viktige for grønn omstilling av havn, sier Kalland, som viser til at Hav Eiendom er heleiet av det kommunale foretaket Oslo Havn og at utbytte fra Hav Eiendom er avgjørende for å nå målsettingen om at havna skal bli verdens mest miljøvennlige og bynære havn.

STORE MULIGHETER: Den store tomten rett foran Børsen er en del av Hav Eiendoms store satsing på vestsiden av Bjørvika. I årene som kommer vil området bli utviklet med utadrettede tilbud, møteplasser og grøntanlegg. Foto: Hav Eiendom

Møteplasser skaper godt byliv

Det nye utviklingsforslaget for Sadelmakerbryggen viderefører Hav Eiendoms satsing på møteplasser– åpne og bilfrie områder som gir Oslos innbyggere enkel tilgang til fjorden, samtidig som det legges til rette for en rekke forskjellige aktiviter. Hav Eiendom står for eksempel bak Stasjonsallmenningen og lekeplasser for barn, Operastranda, Sørenga sjøbad og Havnepromenaden, for å nevne noen.

For Hav Eiendom er det viktig å tilrettelegge for at området skal tas i bruk fra morgen til kveld, slik at Sadelmakerbryggen og resten av Bjørvikas vestside igjen blir en trygg og attraktiv del av byen. 

– En av utfordringene er at byggene på Bjørvikas vestside er preget av lukkede fasader. Det gjør at området oppleves avstengt og utrygt. Hav Eiendom tror kombinasjonen av flotte parkområder og et bredt publikusmstilbud i nybyggenes førsteetasjer vil gi et godt og trygt byliv for alle, sier Kalland.

Når Sadelmakerbryggen er ferdig utviklet, vil parkanlegget her utgjøre en direkte kobling mellom området rundt Oslo Børs, Operaallmenningen og Kvadraturen. Kalland er glad for at det reviderte planinitiativet nå er sendt til PBE, og gleder seg til den videre prosessen.

– Nå ser vi frem til et fortsatt godt samarbeid med folk, næringsliv, kommunen og andre berørte parter, sier Kalland.

STORT POTENSIAL: Tomten A5 foran Børsen er i dag en oppstillingsplass for busser. Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, har store planer for den. Nå er et nytt planinitiativ sendt til PBE.

——————

Fakta

Prosessen bak utviklingen av A5, Sadelmakerbryggen

  • Tomten A5 ble regulert for næringsbygg og park i 2003. Reguleringsplanen legger opp til en bebyggelse på 10 500 kvadratmeter.
  • Våren 2021 begynte Hav Eiendom, Grape Architects, Studio Oslo og Byantikvarene et omfattende planleggings- og medvirkningsarbeid for utviklingen av A5. På bakgrunn av dette sendte Hav Eiendom inn et planinitiativ til Plan- og bygningsetaten (PBE) våren 2022.
  • Høsten 2022 kom PBE med tilbakemeldinger på planinitiativet. Mars 2023 sender Hav Eiendom et revidert planinitiativ til PBE.

——————

FRA P-PLASS TIL PARK: På tomten er det i dag oppstillingsplass for busser. Om noen år vil området være fullstendig forvandlet til en grønn møteplass med yrende byliv. Illustrasjon: Grape Architects/SOLA/Vivid vision